Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ: Ψαλίδι στις δαπάνεςΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Τετάρτη 5 Αυγούστου 2015
Να περιορίσουν δραστικά τις δαπάνες τους καλούνται και οι Περιφέρειας, μετά τους δήμους, με σχέδιο απόφασης των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών που αφορά στην κατάρτιση των προϋπολογισμών τους για το οικονομικό έτος 2016.
Στο πλαίσιο αυτό οι Περιφέρειες καλούνται να συντάξουν ισοσκελισμένους ή πλεονασματικούς προϋπολογισμούς, απολύτως εναρμονισμένους με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Μάλιστα, όπου διαπιστώνονται υπερβάσεις στις δαπάνες που εγγράφονται στους προϋπολογισμούς, αυτές θα καταλογίζονται σε βάρος των αρμοδίων οργάνων.
Η θηλιά σφίγγει ακόμα περισσότερο, καθώς στη δεδομένη υποχρηματοδότηση των περιφερειών, προστίθεται και η μισθοδοσία του προσωπικού τους. Οπως σημειώνεται στο σχετικό σχέδιο υπουργικής απόφασης, η μισθοδοσία του προσωπικού θα περιλαμβάνεται εφεξής, δηλαδή από το οικονομικό έτος 2016, στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που εισπράττουν ως κρατική χρηματοδότηση οι Περιφέρειες. Στο σχέδιο απόφασης δεν διευκρινίζεται αν η μισθοδοσία θα καλύπτεται από τους ήδη κουτσουρεμένους ΚΑΠ ή σε αυτούς θα υπαχθεί ξεχωριστό κονδύλι, με συνέπεια να τίθεται υπό αίρεση το ύψος του μισθού, αλλά και ο αριθμός των θέσεων εργασίας σε κάθε Περιφέρεια. Στο σχέδιο απόφασης, σημειώνεται μόνο ότι για τον προσδιορισμό των δαπανών μισθοδοσίας θα ληφθούν υπόψη τα οριζόμενα στο ενιαίο μισθολόγιο.

Σε κάθε περίπτωση, η κατεύθυνση που δίνεται για την πολιτική προσωπικού είναι περιοριστική, που σημαίνει υποβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τα λαϊκά στρώματα. Συγκεκριμένα, στις δαπάνες που προτείνονται να συγκρατηθούν στα όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα, είναι οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, «οι οποίες πρέπει να αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και να εγκρίνονται αφού πρώτα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησής του εντός του ωραρίου εργασίας».
Σημειώνεται δε χαρακτηριστικά, πως «τυχόν πρόβλεψη πιστώσεων για πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου προς κάλυψη παροδικών αναγκών και για απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου γίνεται εφόσον υφίσταται σχετική για αυτό το σκοπό έγκριση, ενώ θα πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένες και να βεβαιώνεται η δυνατότητα της οικείας περιφέρειας να ανταποκριθεί στη μισθοδοσία του προσωπικού αυτού χωρίς την παρεμπόδιση άλλων λειτουργιών, δραστηριοτήτων της».
Κατά τα άλλα, στους γενικούς στόχους κατάρτισης των προϋπολογισμών των Περιφερειών, ορίζονται η συγκράτηση των δαπανών και η ορθολογική διαχείριση των πόρων, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης με όσο το δυνατό μικρότερη δέσμευση οικονομικών πόρων και η εναρμόνισή τους προς τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.